Riadenie projektu

projektové riadenie
riadenie projektovej kancelárie
finančné riadenie projektu
riadenie kvality projektu
monitorovanie projektu a projektové správy
 

Vytvorenie/optimalizácia IT služby

identifikácia požiadaviek na IT službu
návrh riešenia IT služby
realizácia riešenia IT Služby
uvedenie IT služby do prevádzky
nastavenie systému kontroly a rozvoja IT služby

Zníženie nákladov na IT

návrh optimalizácie riadenia IKT služieb
optimalizácia nákladov na nákup IKT a služieb
návrh rozdelenia zodpovedností a kompetencií
návrh optimalizácie IT infraštruktúry
návrh optimálneho využitia ľudských zdrojov
návrh katalógu IT služieb a ich úrovne (SLA)

Zvýšenie efektívnosti procesov

analýza procesov
vytvorenie procesného modelu
identifikácia neefektívnych procesov
optimalizácia využitia informačných technológií
návrh riešenia efektívnej vnútornej komunikácie
identifikácia hlavných merateľných ukazovateľov

Príprava IT projektu

investičný zámer - štúdia uskutočniteľnosti
vypracovanie podrobnej technickej špecifikácie
plán projektu a opatrení na elimináciu rizík
vypracovanie zadania a hodnotiacich kritérií
hodnotenie ponúk
vypracovanie testovacích plánov

Zvyšovanie bezpečnosti IT

analýza požiadaviek na ochranu údajov
vypracovanie bezpečnostného projektu
optimalizácia procesu riadenia IT bezpečnosti
návrh riešenia pre vyžadovanú úroveň bezpečnosti
návrh monitorovania bezpečnostných parametrov