IT GOVERNANCE

strategické smerovanie
dodanie hodnoty zákazníkovi
riadenie rizík
riadenie zdrojov
riadenie akosti
 

RIADENIE SLUŽIEB IT

stratégia služieb
návrh služieb
nasadenie služieb
prevádzka služieb
neustále zlepšovanie služieb

RIADENIE PROJEKTOV

opis projektu
organizačné riadenie
riadenie kvality
plánovanie projektov
riadenie rizík
riadenie zmien
hodnotiace správy

KRÍZOVÉ RIADENIE

stratégia krízového riadenia
hodnotenie hrozieb a dopadové analýzy
návrhy na redukciu rizík
koordinácia krízových služieb
kontinuita prevádzky
záchranné a komunikačné technológie
plány zásahov a obnovy